آدرس:

اصفهان،خیابان مسجد سید، ابتدای بیدآبادی دفتر امور سهام

کد پستی:

8333115646

تلفن:

03134006600

نمابر:

03145644044

پست الکترونیک:

Capitalmarket@entekhabgroup.com